مرجع دانلود برترین کتاب های صوتی

مهم 1: دوستان گرامی, درصورت موجود نبودن کتاب صوتی مورد نظر شما در فروشگاه , می توانید به پشتیبانی فروشگاه اسم کتاب و نویسنده کتاب مورد نظر را ارسال کنید تا در صورت موجود بودن در دیتابیس ما آن را با قیمت مطلوب و رضایت بخش به شما تحویل دهیم. مهم 2 : کاربران گرامی , لطفا در هنگام خرید محصولی از فروشگاه , مشخصات واقعی از جمله ایمیل معتبر و سالم خود یا ایمیل شخص دیگری که به آن دسترسی دارید را در باکس مربوط به خرید وارد نمایید, زیرا یک نسخه از محصول مربوطه از طریق ایمیل با زمان انقضا لینک حداکثر 7 روزه برای شما به صورت خودکار ارسال می شود. مهم 3 : هنگام وارد کردن ایمیلتان در کادر خرید, لطفا با حروف کوچک انگلیسی و به صورت صحیح آن را درج نمایید و همچنین به بخش اول ایمیل .www اضافه نکنید. مهم 4 : در صورتی که کتاب مورد نظر را نتوانستید دانلود کنید, به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا این مشکل را برطرف نماییم. مهم 5 : شما می توانید مشکلات,سوالات,پیشنهادات و انتقادات خودتان را به پشتیبانی فروشگاه ارسال کنید تا در سریع ترین زمان پاسخگوی شما باشیم. مهم 6 : در صورتی که قادر به پرداخت محصول نشدید, در تلگرام به ما اطلاع دهید.

کتاب هنر جنگ اثر سان تزو


کتاب هنر جنگ اثر سان تزو

حجم: 2.5 مگابایت

تعداد فایل: 1 فایل پی دی اف

تعداد صفحه: 131  

 

توضیحات کتاب:

پیشگفتار
نوشتار هنر جنگ سون تزو یکی از مفیدترین کتب استراتژیک و نظامی در سطح دنیا
بوده و نوشته اي کلاسیک است که در دنیاي امروز نیز از ارزشمندترین کتاب ها در زمینهي
جنگ و آیین نظامی گري محسوب می شود. هنر جنگ در حدود 2211 سال پیش توسط
نویسنده و فرمانده چینی به نام سون تزو 1 به قلم تحریر درآمده است؛ این کتاب به مدت
طولانی راهنماي مناسب جهت ارائهي توصیه هاي باارزش در پیروزيهاي نظامی، امور
کاري و نظامی سربازان و فرماندهان بوده است. این اثر نظامی اولین رسالهي شناخته شده
در دنیاي جنگ است؛ اما آموزه هاي آن تقریباً براي هر نوع درگیري و مشکلات در زندگی
کاربرد دارند.
هنر جنگ در رأس هفت کتاب برتر نظامی چین بوده و یکی از تأثیرگذارترین متون
استراتژیک در آسیاي شرقی است که تأثیر شگرفی بر تفکرات نظامی ارتش هاي شرق و
غرب داشته است. نوشتار هنر جنگ هنوز هم یکی از تأثیرگذارترین کتاب هاي استراتژیک
در جهان است، به طوري که در دنیا توسط سیاستمداران و رهبران نظامی مورد مطالعه قرار
می گیرد و اغلب با نظر سون تزو مبنی بر نابودي دشمن قبل از جنگ )استراتژي
غیرمستقیم( موافق هستند. این اثر ارزشمند ارائه دهنده اصول اساسی جنگ است و به
رهبران نظامی مشاوره می دهد که در چه زمانی و چگونه مبارزه نمایند و پیروز شوند.
رساله هنر جنگ عمدتاً توسط مفسران و شارحان باتجربه و باتدبیر درک می شود؛
به طوري که درک بسیاري از مطالب کتاب این فرمانده چینی ملزم به داشتن دانش نظامی
خاصی است. بااین حال خواننده بی تجربه نظامی در این مورد نیز به اهمیت درک فرهنگ و
دیدگاه هاي متفاوت متن نوشته شده واقف بوده است، لیکن ممکن است فاقد دانش
تخصصی براي فهمیدن مطالبی باشد که مورد هدف کتاب قرار دارند.

شالودهي اصلی هنر جنگ سون تزو این است که تنها از طریق استراتژي می توان
بر جنگ ها غالب شد و پیروزي واقعی به دست آورد. هنر جنگ ترکیبی از فلسفه عمیق و
ارائهي جزئیات دقیق براي پیروزي با استفاده از تاکتیک هاي درست است. سون تزو
علی رغم داشتن سابقه اي طولانی در تئوري پردازي نظامی مخالف جنگ بوده و جنگ را
آخرین ابزار در دست فرمانروایان می داند. این فرمانده مشهور به صلح طلبی است که
تصمیمات سیاسی )استراتژي غیرمستقیم( را به تصمیمات نظامی )استراتژي مستقیم(
ترجیح می دهد. سون تزو پیشگام در رویکرد غیرمستقیم براي پیروزي در جنگ است و هر
کسی که مسلط بر دو رویکرد مستقیم و غیرمستقیم باشد خواهد توانست بر تمام مشکلات
ناشی از جنگ غلبه کند.
امروزه از کتاب هنر جنگ سون تزو در داخل کشور ترجمه هاي زیادي در دست
خوانندگان وجود دارد که هرکدام از مترجمان با بیانی خاص به ترجمه این اثر پرداخته اند؛
عدم آگاهی کافی از مسائل نظامی و مفاهیم استراتژیک در برخی از ترجمه هاي این
مترجمان مشهود است البته نوشتار حاضر نیز بدون از اشکال نخواهد بود. ازجمله ترجمه-
هاي دقیق و خوب هنر جنگ میتوان به ترجمه دکتر محمدهادي مؤذنجامی اشاره کرد.
بنابر باور خود سون تزو همه دشمنان و دوستان از تاکتیک ها، اصول، عناصر و
راهبردهاي او آگاهی دارند، اما وي عامل پیروزي خود بر دشمن را در درک درست از این
مفاهیم و استفاده به موقع و در زمان خاص از موارد یاد شده می داند. کتاب هنر جنگ
کتابی هوشمند، شاعرانه و محرمانه است که داراي سیزده فصل بوده و هر فصل بر جنبه اي
از جنگ تمرکز دارد. تأکید کتاب بر اصول غیرمنتظره بودن وقوع جنگ، اهمیت فریب و
ارتباط تنگاتنگ بین سیاست هاي نظامی و سیاسی است و هزینه هاي بالاي جنگ به نقش
مهم آگاهی داشتن از وضعیت موجود کشور و سازمان رزم آن تأکید دارد. موضوعات
اصلی کتاب شامل اعتماد به فرماندهی و هماهنگی بین نیروها، عدالت در توزیع امکانات،
نفوذ ناپذیري و مخفی بودن، فریب و انهدام، سرعت عمل داشتن، تمرکز داشتن و اقدامات

غیرمنتظرانه)جنگ نامتقارن( است و هدف نهایی نبرد نیز مطیع کردن دشمن بدون جنگیدن
و خودداري از جنگ طولانی مدت و فرسایشی است.
بیشتر راهبردهاي سونتزو پایه و اساس جنگهاي آینده را تشکیل میدهد 1 . براي
ملتی که خواهان پیشرفت در زمینههاي مختلف نظامی است مطالعه هنر جنگ سونتزو
توصیه میشود. نوشتار حاضر از کتاب هنر جنگ در یک مقدمه کلی و سیزده فصل بندي
جداگانه به قرار ذیل به رشته تحریر درآمده است:
مقدمه؛ این مقدمه به اندیشههاي سونتزو و تاریخچه اي از کتاب هنر جنگ پرداخته و
سپس نظریات، فرضیات، اصول و دو استراتژي مستقیم و غیرمستقیم سونتزو مورد
بررسی واقع شده است. مقدمه کتاب بیشتر به اهمیت جنگ براي هر کشوري اشاره دارد،
سونتزو در واقع جنگ را به عنوان آخرین ابزار پس از استفاده از ابزارهاي سیاسی،
اقتصادي و اجتماعی در دست سیاستمداران قرار میدهد.
فصل اول؛ به اقدامات، محاسبات و برنامهریزي جنگی اشاره دارد و به توصیف معانی
و ویژگی هاي جنگ ازجمله پنج عامل مهم و اصلی تعیین کننده نتایج جنگ و اهمیت
محاسبه هزینههاي جنگ می پردازد که براي پیروزي در نبرد بسیار مهم هستند. پیام اصلی
فصل اول این است که محاسبات بسیار منجر به پیروزي و محاسبات اندک شکست را به
همراه دارند. اگر بیشتر جنگ خواهان دنیا به این کتاب مراجعه میکردند هیچ گاه تاریخ
شاهد جنگهاي خونین نبوده است.
فصل دوم؛ محاسبه هزینههاي جنگافروزي است که به تحرکات و رابطه بین اقدامات
جنگی و آمادگی اقتصادي پس از محاسبه پنج عامل مهم اشاره دارد. این فصل به رهبران
نظامی روش هاي قدرتمند کردن ارتش را حتی پس از جنگ معرفی می نماید. مفهوم مهم

فصل دوم این است تنها کسی که به طور کامل با ضرر و زیان هاي جنگ آشنایی دارد که
راه هاي سودمند رسیدن به آن ها را بداند. این فصل از کتاب نشان دهنده نظریات سونتزو
به نقش جنگ بر هزینههاي اقتصادي و هزینههاي نظامی کشورهاي درگیر در نبرد اشاره
داد.

فصل سوم؛ حمله مدبرانه یا فریبکارانه نامیده شده که پیروزي از طریق
استراتژي هاي غیرمخرب را با حمله مخرب مقایسه می کند و نتیجه این است که استفاده از
حیله اغلب سودمندتر از جنگ خشونتبار محض است. به طور خلاصه سه فصل اول به
توصیف آماده سازي فیزیکی، اقتصادي و روانی براي جنگ می پردازند.
فصل چهارم؛ آرایش و اقدامات تاکتیکی است که شرایط واقعی اتفاق افتاده در
جنگ و روش هاي مقابله با آن ها را مورد بحث قرار می دهد. در این فصل رابطه بین
هجوم و دفاع و ارتباط بین تمایل براي برنده شدن در جنگ و تأثیرات واقعی پیروز شدن
در جنگ توصیف می شوند؛ سون تزو استدلال می کند که دفاع بر حمله مقدم است به همین
دلیل براي سون تزو کاملاً بدیهی است که فرماندهي توانا باید برنامه هاي دفاعی را قبل از
تهاجم قرار دهد. در واقع مفهوم نهایی این فصل به اهمیت اصول پدافندي ازجمله پدافند
عامل و غیرعامل اشاره دارد.

فصل پنجم؛ بکارگیري نیرو و انرژي نامیده شده که به بحث در مورد راه هاي حفظ
انرژي سربازان می پردازد. فصل چهار و پنج اشاره به سیستم ساختاري دارد که شامل تمام
عوامل زیست محیطی و روانی مؤثر بر میدان جنگ است.
فصل ششم؛ بررسی نقاط ضعف و قوت نامیده می شود که دربارهي تاکتیک نظامی
همچون زمان پیشروي و عقب نشینی، تاکتیک غافلگیري و از جناح خارجی به دشمن
حمله کردن، پراکندگی در میدان جنگ و درنتیجه ایجاد ظاهري نامنظم براي گیج کردن

دشمن بحث میکند. چگونه شکست دادن دشمن با نیروهاي اندک موضوع اصلی این
فصل تشکیل میدهد، در واقع فصل چهار، پنج، شش در مورد هنر فرماندهی جنگ است.
فصل هفتم، هشتم و نهم؛ در مورد مانور نظامی، تنوع در تاکتیک و به حرکت
درآوردن ارتش است که یک دسته از اصول و روش هاي سامانمند تبدیل معایب به مزایا را
معرفی کرده و نشان می دهد که چگونه می توان استراتژي ها را با دشمنان متفاوت سازگار
کرد.
فصل دهم و یازدهم؛ در زمینهي عوارض زمین و انواع نه گانه ي زمین نبرد که عمدتاً
به بحث در مورد استفاده سودمند از جغرافیاي نظامی است میپردازد. امروزه شناسایی
زمین و انواع آن با ابزارها و فناوريهاي جغرافیایی نظیر سامانه هاي اطلاعات جغرافیایی و
سامانه هاي سنجش از دور امکانپذیر شده است.

فصل دوازدهم؛ حمله با آتش، این فصل به بررسی شرایط دقیق زمانی و مکانی در
بکارگیري عامل آتش براي از بین بردن دشمن اشاره می نماید. امروزه عوامل شیمیایی
داراي دستهبنديهاي خاصی میباشند که عوامل دودزا و آتشزا نمونهاي پرکاربرد می-
باشند.
فصل سیزدهم؛ استفاده از جاسوسان است که سون تزو پنج نوع از جاسوسان را
معرفی می نماید که هرکدام از این افراد به عنوان چشم و گوش ارتش خدمت می کنند.
مهم ترین مشکل کشورهاي درگیر در نبرد همواره بحث اطلاعات و کمبود اطلاعات در
سطوح مختلف نبرد بوده است، در واقع سونتزو به عوامل انسانی به عنوان مهم ترین ابزار
جمع آوري اطلاعات اشاره مینماید.

در کشور ما خوشبختانه کتاب هاي زیادي از هنر جنگ سون تزو به قلم تحریر درآمده
است ولی این ترجمه از دو جنبه متفاوت است، نخست؛ اینکه براي اولین مرتبه در کشور
این نوشتار به تحلیل و جمع بندي فصل هاي سیزده گانه کتاب هنر جنگ سونتزو پرداخته

است، از سوي دیگر افزودن یک مقدمه کلی از برخی اصول؛ نظریات و فرضیات در قالب
اندیشههاي ژنرال سون تزو بر ارزش هاي نوشتار حاضر می افزاید. دوم؛ مطالعه کتب و
مقلات لاتین و کتب ترجمه شده داخلی هنر جنگ سونتزو از خطاهاي ترجمه این نوشتار
میکاهد. با مطالعه و تحقیق در مورد کتاب هنر جنگ میتوان به خیلی از سؤالات و
مجهولات در مورد مباحث و اتفاقات نظامی در زمان گذشته ازجمله هشت سال جنگ
تحمیلی، حال و مباحث دفاعی و پدافندي و آینده پیشرو در عرصهي نظامی پاسخ داد.

به راستی که مقدمه جمیز کلاول بر کتاب هنر جنگ هنوز هم خواندنی است 1 :
امیدوارم صادقانه از خواندن این کتاب لذت ببرید، زیرا سون تزو شایسته مطالعه و تحقیق «
است. مایلم مطالعه هنر جنگ را براي تمامی افسران خادم و همچنین دانش آموزان
دبیرستان ها و دانشگاه هاي سراسر جهان آزاد الزامی اعلام کنم و دلم می خواهد قانونی
نوشته شود که تمامی افسران به خصوص ژنرال ها همه ساله به طور شفاهی یا کتبی در این
13 باب امتحان شوند و نمره قبولی از 92 الی 111 باشد. پس خواهید دید که هیچ یک از
افسران ما در این امتحان قبول نخواهند شد و هرکدام به گونه اي تنزل رتبه خواهند داشت.
من بسیار معتقدم که دانش سون تزو براي بقاي ما مورد نیاز است. این امر می تواند ما را
.» ایمن سازد تا کودکانمان در صلح زندگی کنند و کامیاب شوند

...

این محصول و سایر محصولات فروشگاه دارای ضمانت کیفیت و نماد اعتماد الکترونیکی می باشند.


مبلغ قابل پرداخت 12,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ شهریور ۱۳۹۸               تعداد بازدید : 188

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2)

پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2)

Welcome to VirgooL.net مقاله ، پاورپوینت ، پایان نامه ---- ویرگــ ، ــول ViRGooL.net ---- پاورپوینت و مقاله موضوع : پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی مباحث پاورپوینت : - مقدمه - تعریف ...

دانلود پاورپوینت پروتکل snmp

دانلود پاورپوینت پروتکل snmp

پروتکل Snmp فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید(ها): 17 چکیده: SNMP پروتکل لایه Application است که امکان نقل و انتقال اطلاعات مدیریتی را بین عناصر شبکه ایجاد می کند و در واقع قسمتی از پروتکل TCP/IP می باشد. این پروتکل توانایی مدیریت و پیدا کردن مشکلات و حل آنها را در شبکه برای ...

پاسخ پرسش ها و تمرین های دانش فنی پایه دهم (بخش 1

پاسخ پرسش ها و تمرین های دانش فنی پایه دهم (بخش 1

توجه توجه از اینک این پکیج آموزشی را با تخفیف ویژه از سایت هنرستان برق تهیه نمایید... جهت دانلود این فایل اینجا کلیک کنید با سلام و عرض خسته نباشید به همه هنرجویان عزیز امروز برای هنرجویان عزیز رشته برق هنرستان پایه دهم محصولی را ...

فایل سرت به همراه EFS و NvData سامسونگ J5Prime با مدل G570F

فایل سرت به همراه EFS و NvData سامسونگ J5Prime با مدل G570F

فایل Cert و EFS و NvData گوشی سامسونگ G570F یا همان J5 Prime آماده دانلود برای دوستان و همکاران گرامی می باشد. اعتماد شما دلگرمی ماست. ...

کتاب راهنمای گام به گام بازی جی تی آی 5 Gta San Andreas

کتاب راهنمای گام به گام بازی جی تی آی 5 Gta San Andreas

راهنمای گام به گام بازی جی تی آی 5 Gta SanAndreas بسم الله الرحمن الرحیم بازی Gta San Andreas معروف به جی تی آی 5 یکی از محبوب ترین بازی های کامپیوتریست که از زمان انتشارش تا به حال طرفداران بسیاری دارد . در بین این همه طرفدار افراد بسیار کمی هستند که اطلاعات جامعی از این بازی داشته ...

حل المسائل فصل نهم ( تقطیر) کتاب عملیات واحد

حل المسائل فصل نهم ( تقطیر) کتاب عملیات واحد

حل المسائل فصل نهم ( تقطیر) کتاب عملیات واحد رابرت تریبال( جلد دوم) با توجه به موجود نبودن حل المسائل جلد دوم کتاب عملیات واحد رابرت تریبال، عده ای از دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاههای معتبر تصمیم گرفتیم شروع به حل مسائل پایانی فصل های 9الی 14 این کتاب ...

آموزش نرم افزار ترمو فلو (ThermoFlow)، نرم افزار طراحی

آموزش نرم افزار ترمو فلو (ThermoFlow)، نرم افزار طراحی

آموزش نرم افزار ترمو فلو (ThermoFlow)، نرم افزار طراحی و شبیه سازی نیروگاه این بسته آموزشی در زمینه های کاری و تحقیقاتی اساتید دانشگاه و صنعت، دانشجویان رشته های مهندسی برق، الکترونیک، مخابرات، مکانیک، کامپیوتر، تکنسین های برق، مکانیک، الکترونیک و مهندسان شاغل در ...

دانلود جزوه انتقال جرم پیشرفته مخصوص دانشجویان

دانلود جزوه انتقال جرم پیشرفته مخصوص دانشجویان

جزوه انتقال جرم پیشرفته مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مشخصات فایل: موضوع: جزوه انتقال جرم پیشرفته رشته: مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد فرمت: pdf ،اسکن شده دستنویس، خوش خط، خوانا و واضح تعداد صفحات: 278 صفحه تعداد جلسات درسی: 26 ...

4 مقاله با موضوع هویت در شهرسازی و طراحی شهری- بخش

4 مقاله با موضوع هویت در شهرسازی و طراحی شهری- بخش

4 مقاله با موضوع هویت در شهرسازی و طراحی شهری- بخش دوم(فایل word قابل ویرایش) فایل‌های مقالات این پروژه به صورت word و قابل ویرایش ارائه شده است. با توجه به اینکه این مقالات در همایش هاي ملي منتشر شده است، منبع ارزشمندی برای مطالعه و ارائه پروژه های دانشگاهی ...

پلان مدرسه با جزئیات

پلان مدرسه با جزئیات

پلان مدرسه با جزئیات با کیفیت سه بعدی نقشه مدرسه , نقشه های مدرسه,مدرسه بسیار زیبا,انواع نقشه مدرسه ,پلان مدرسه ,جدیدترین پلان های مدرسه ,پلان مدرسه مجموعه نقشه مدرسه بسیار زیبا سه بعدی,نقشه های مدرسه ,فروش پلان مدرسه , پروژه های مدرسه ,دانلود پلان مدرسه ,دانلود نقشه مدرسه ...

دریافت فایل : پلان مدرسه با جزئیات

آیدی تلگرامی به نشانی:hascomp@

از حسن انتخاب شما متشکریم © 1398-2020

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما